Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Facebook nyereményjáték játékszabályzat

 

 

Az ANDER-2000 Kft. (székhely: 5000 Szolnok, Keszeg utca 21-23., adószám: 11505860-2-16) továbbiakban: „Szervező”, nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.

Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, nem hagyja jóvá, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.

A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

1.      A játék időtartama

A nyereményjátékra jelentkezni a nyereményjáték poszt közzétételének időpontjától kezdve lehetséges. A nyereményjáték időtartama akkor zárul le, amikor a https://www.facebook.com/farmzona/ oldal követői elérik az 1000 főt. A sorsolásra innentől számítva 1 héten belül kerül sor.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

2.      A játék menete

A Nyereményjáték a https://www.facebook.com/farmzona/ oldalon közzétett nyereményjáték posztnál zajlik.

A játékra jelentkezni a játék időtartama alatt a nyereményjáték poszt alatti kommenteléssel lehet, a posztban feltett kérdésre való válaszadással. A megosztás nem feltétele a játékban való részvételnek.

A Szervező a játék időtartamának lezárulta után 1 nyertest sorsol, nyereménye  1 db FARMZONA DL 7200, DUO 12V/230V, 7,2J villanypásztor készülék és 1 db NAPELEM 30 W, töltésvezérlővel.

A nyertes kiválasztása véletlenszerű sorsolással, egy sorsoló alkalmazás segítségével történik. A nyertest a játék alatti posztban, a hozzászólása alatt értesíti a Szervező, illetve külön posztban is megnevezésre kerül.

Az értesítést követően a nyertesnek 5 naptári napon belül van lehetősége visszajelezni, illetve felvenni a kapcsolatot a Szervezővel privát üzenetben.

A nyeremény kézbesítéséhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím és telefonszám megadása. A Nyereményt a Szervező az adatok megküldése után kézbesíti a nyertes Játékos részére. A küldés díja a szervezőt terheli.

A Résztvevő(k) személyazonosságának igazolására a Szervező személyazonosságot igazoló okirat bemutatását kérheti a nyertestől.

Ha nem történik meg az adatszolgáltatás, akkor a nyertes Résztvevő elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertes Résztvevőt sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertes Résztvevőre.

3.      Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és érvényes, nyilvános Facebook felhasználói fiókkal rendelkezik.

4.      A jogi út igénybevétele

A Résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

5.      Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes Résztvevő által bevallandó és fizetendő közterhet is. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

6.      Adatkezelési szabályok

Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés:

 

Adatkezelés célja: Nyereményjátékban való részvétel.

Kezelt adatok köre: név, Facebook profil.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyereményjáték lezárulásának időpontjában törli.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő az Ön nevét és Facebook profilját, mint személyes adatait kezelje.

A nyertes résztvevők személyes adatainak kezelése:

Adatkezelés célja: nyeremény eljuttatása a nyertes részére.

Kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyeremény átadását követően haladéktalanul törli.

A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. Adatkezelő a sorsolás lebonyolítása céljából adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A Résztvevő a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja.

A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlapcím: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát kezdeményezni, illetve az érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt pert indítani.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

Az Adatkezelő (Szervező) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Résztvevők személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

                             

 

 

 

Szolnok, 2021. 07. 26.